Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich
Strona głowna  /  RODO
RODO

Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W MIKOŁAJKACH POMORSKICH jest Pan Bartosz Wrochna, adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.      Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją wycieczki przedszkolnej jest Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich (adres:ul. Kościuszki 73, adres e-mail:przedszkole-mikolajki@wp.pl numer telefonu:55 277 05 39.

2.      W Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: bartosz.wrochna@cbi24.pl ).

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki przedszkolnej.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.

5.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ww. Rozporządzenia.

6.      Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom takim jak biuro podróży (w sytuacji, gdy wycieczka szkolna jest organizowana za pośrednictwem biura podróży).

7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja zadania dotyczącego organizacji wycieczki szkolnej znajduje również podstawę
w przepisach prawa. Ogólne warunki i sposób organizacji wycieczki szkolnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Osoba biorąca udział w wycieczce jest zobowiązana do podania danych osobowych.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich (adres: ul. Kościuszki 73, 82-433 Mikołajki Pomorskie, adres e-mail:przedszkole-mikolajki@wp.pl, numer telefonu: 55 277 05 39).
  2. W Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć dzieci,
    a także organizowanych przez przedszkole wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.


 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-20